linka důvěry Kladno
internetové poradenství skype kontakty: 777 684 444, 312 684 444
Slovníček pojmů
o nás
informace pro uživatele služby
etický kodex
Zde naleznete některé pojmy se kterými se při kontaktu s Linkou Důvěry můžete setkat nebo jste se s nimi již setkali a nejste si jisti, zda jim správně rozumíte.
standarty kvality, sociální služby
ANONYMITA
DEPRESE
DOMÁCÍ NÁSILÍ
KRIZE
KRIZOVÁ INTERVENCE
LINKA DŮVĚRY
NEPŘÍČETNOST
NORMA, NORMALITA
PANIKA
PSYCHIATR, PSYCHIATRIE
PSYCHOFARMAKA
PSYCHOLOG, PSYCHOLOGIE
PSYCHOTERAPIE
PŘÍČETNOST
„SOCIÁLKA“
SYNDROM „CAN“
ZÁVISLOST

ANONYMITA – Klient volající na LD se nemusí představit a nemusí o sobě říci žádné základní údaje, podle nichž by mohla být zjištěna jeho totožnost. Takové pravidlo klienta chrání, protože situaci nemůže kontrolovat zrakem. Zůstane-li anonymní, nemusí se cítit ohrožen a může mluvit o závažných skutečnostech spojených se svým příběhem. Pracovník LD má také právo zůstat anonymní....

DEPRESE - vyznačuje se stísněnou náladou, zoufalstvím, úzkostí, strachem, pocity prázdnoty. Dochází ke zpomalení a útlumu psychických funkcí, anebo též k úzkostnému vystupňování neklidu klienta. Deprese vede ke zhoršení koncentrace pozornosti s následnými poruchami paměti, k neproduktivnímu, bezcílnému a nutkavému přemýšlení, které může být odtrženo od reality a nabývat bludného charakteru (nemocný se nereálně podceňuje, nic nemá smysl, nemocný se obviňuje za to, co nemohl reálně způsobit, je přesvědčen o tom, že je nemocný, aniž by to bylo reálně podložené). Pravidelně se vyskytují i tělesné příznaky jako poruchy spánku, ztráta chuti k jídlu, pocit tlaku v srdeční krajině, bolesti hlavy, břicha a žaludeční potíže. Depresivní prožívání je úzce spojeno s pocity smutku, viny a úzkosti.

DOMÁCÍ NÁSILÍ - Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah. Projevy domácího násilí: psychické násilí , zastrašování – zlé pohledy, výhružná gesta, předvádění zbraní, ničení věcí, ubližování jiným v přítomnosti ohrožené osoby, zvýšená kontrola všeho, co ohrožená osoba dělá – kam jde, s kým mluví, co říká, kdy se vrátí, omezování samostatnosti a rozhodování o sobě kritizování a ponižování – nadávky, zesměšňování, snižování schopností, zpochybňování duševního zdraví, zlehčování obav, přehlížení přání a potřeb vyhrožování a vydírání – nucení k poslušnosti, vyhrožování bitím, přerušením kontaktů, sebevraždou, vydírání přes děti, vnoučata, vyvolávání pocitů viny fyzické násilí – facky, rány pěstí, kopání, tlučení hlavou (např. o stěnu, topení), rdoušení, tahání za vlasy, bití nějakým předmětem apod. sociální násilí – izolace od příbuzných a přátel – zákaz přijímat návštěvy, svým chováním odrazovat návštěvníka od dalších návštěv, zákaz telefonovat, dívat se na TV, doprovázení např. k lékaři, na úřady ekonomické zneužívání – zamezení přístupu k financím (i vlastním), vydírání, vynucování přepsání bytu, nemovitosti, sexuální násilí, kombinace

KRIZE - Krize je situace, kterou subjektivně vnímáme jako ohrožující a přesahující naše schopnosti a možnosti zvládnout danou situaci. Krize vede ke změně způsobů našeho chování a nese možnost zásadní změny. Z toho vyplývá, že krize je zároveň nebezpečím í příležitostí.

KRIZOVÁ INTERVENCE - Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit a strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné kontraproduktivní tendence v jeho chování. Krizová intervence se zaměřuje jen na ty prvky klientovy minulosti či budoucnosti, které bezprostředně souvisejí s jeho krizovou situací. Krizový pracovník klienta podporuje v jeho kompetenci řešit problém tak, aby dokázal aktivně a konstruktivně zapojit své vlastní síly a schopnosti a využít potenciálu přirozených vztahů. Krizová intervence se odehrává v rovině řešení klientova problému a překonávání konkrétních překážek.

LINKA DŮVĚRY - Linka důvěry je telefonická krizová pomoc, která je anonymní a dostupná nonstop pro všechny volající za cenu běžného telefonního tarifu.

NEPŘÍČETNOST - Nepříčetnost označuje zákon jako duševní chorobu, slabomyslnost a poruchu vědomí. Rozpoznáním nepříčetnosti se zabývají lékaři znalci, kteří vyšetří duševní stav osoby. Pokud lékař posoudí duševní stav osoby jako duševní poruchu, není tím otázka příčetnosti rozhodnuta. Rozhodující je, zda se tato abnormálnost projevuje v duševním životě osoby závažným způsobem pro trestní odpovědnost. Podle práva je nepříčetnost stav, kdy pachatel trestného činu pro duševní poruchu v době spáchání činu nemůže rozpoznat nebezpečnost trestného činu pro společnost nebo ovládat své jednání. Dopustí-li se někdo ve stavu nepříčetnosti trestného činu, není za takový čin trestně odpovědný, ledaže se do tohoto stavu přivede zaviněně požitím alkoholického nápoje nebo omamného prostředku.

NORMA, NORMALITA - Norma je požadavek na chování nebo vlastnosti věci, člověka, situace apod., určený buď k závaznému vyžadování nebo k posuzování jejich přijatelnosti nebo obvyklosti. Normy jsou psané i nepsané a mají různou míru závaznosti a různý rozsah platnosti. Normalita je stav osoby, jedince, věci, situace nebo jiného jevu, v němž tento jev odpovídá té normě, z jejíhož hlediska je normalita posuzována.

PANIKA - Panika je sociálně psychologický jev, který se dá charakterizovat spontánním, nekorigovaným chováním lidí, u kterých došlo k porušení duševní rovnováhy. Typickými příznaky paniky jsou: rychlé zmnožování iracionálních (č. rozumem nepochopitelných) složek ve strategii chování umocňování emocionální složky rozhodování nekoordinovanost interakčních, komunikačních a informačních vazeb snížení rozumové kontroly chování tendence k extrémním reakcím Paniku vyvolává nedostatek informací, uvnitř určité sociální struktury, což ve spojení s extrémním napětím či očekáváním, může nabýt někdy i formy davové psychózy.

PSYCHIATR, PSYCHIATRIE – Psychiatr je lékař, který vystudoval medicínu. Psychiatrie je lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení a chování nemocných. Z ostatních lékařských oborů má nejvíce styčných bodů neurologie, která se také zabývá nervovou soustavou včetně mozku, z nelékařských oborů je jí neblíže psychologie se kterou také psychiatrie úzce spolupracuje jak při léčbě, tak diagnostice.

PSYCHOFARMAKA – Psychofarmaka jsou léky, které ovlivňují psychiku prostřednictvím regulace metabolismu nervových buněk. Psychofarmaka předepisuje psychiatr.

PSYCHOLOG, PSYCHOLOGIE – Psychologie je věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Psycholog v odborném slova smyslu je člověk, který se věnuje psychologii, buďto jako terapeut či klinický psycholog, anebo jako badatel v oboru psychologie.

PSYCHOTERAPIE – Psychoterapie je soubor verbálních, neverbálních a paraverbálních komunikačních technik užívaných psychoterapeutem ke zvýšení duševního zdraví klienta či pacienta nebo ke zlepšení vztahů uvnitř skupiny, např. rodiny. Většina psychoterapeutických škol je založena na rozhovoru, ačkoli v některých se využívají i další způsoby komunikace jako psaní, kreslení nebo komunikace prostřednictvím doteku. Psychoterapie obvykle probíhá mezi psychoterapeutem a jeho klientem či klienty, kteří mohou být z jeho rodiny nebo z nejbližšího společenského okolí. Mluví o svých tématech ve snaze dostat se k hlubším problémům a nalézt pro ně vhodná řešení.

PŘÍČETNOST – Příčetnost je duševní stav, v němž osoba dopouštějící se protispolečenského jednání, zejména trestného činu, je schopna rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost a ovládat je. Viz také nepříčetnost.

„SOCIÁLKA“ Česká správa sociálního zabezpečení - ČSSZ je největší a zcela výjimečnou finančně správní institucí státní správy ČR. Do státního rozpočtu přispívá Česká správa sociálního zabezpečení víc než 35 %. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti. Kromě důchodového a nemocenského pojištění má ČSSZ na starosti i lékařskou posudkovou službu. Plní také úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení a podle koordinačních nařízení Evropské unie je styčným orgánem vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a peněžité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Sociálně právní ochrana dětí – Oddělení sociálně právních ochrany dětí spadá pod městský úřad. Oddělení zabezpečuje sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Poskytuje sociálně právní poradenství rodičům a dětem, těhotným ženám, zaměřuje se na výchovu dětí a rodinné vztahy. Kurátoři pro mládež pracují s výchovně problémovými dětmi, zabývají se trestnou činností nezletilých a mladistvých a prevencí společensky nepřijatelných jevů. Oddělení řídí vedoucí a tvoří jej osm sociálních pracovníků, tři kurátoři pro mládež a jeden romský asistent.Státní sociální podpora – Odbor státní sociální podpory spadá pod městský úřad. Odbor zabezpečuje výplaty dávek státní sociální podpory.

SYNDROM „CAN“ – Child Abuse and Neglect - Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte se nazývá syndrom CAN. Hovoříme o poškození tělesného, duševního nebo i sociálního stavu a vývoje dítěte, které vznikne v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, jež je v dané společnosti hodnoceno jako nepřijatelné. Příznaky CAN vznikají následkem aktivního ubližování nebo nedostatečné péče. Dospělý agresor zde zneužívá fyzické síly či psychické nadřazenosti a moci nad komplementárně podřízeným a závislým dítětem.

ZÁVISLOST - Závislost (návyk) je nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu na jeho důsledky. Rysy závislosti: Chuť (tzv. craving) na psychoaktivní látku, Snížené sebeovládání vůči psychoaktivní látce, Zvyšování tolerance - tj. že „snese“ daleko větší množství psychoaktivní látky Abstinenční příznaky po jejím vysazení, Užívání psychoaktivní látky i přes jasné důkazy její škodlivosti (např. tělesné poškození), Zanedbávání přátel, koníčků,…

Použitá literatura: Daniela Vodáčková a kol.: Krizová intervence. Portál, Praha 2002 Ottova encyklopedie obecných vědomostí (internetová verze)

Wikipedie – otevřená internetová encyklopedie

zpět na začátek
příběhy
slovníček pojmů
odkazy na psychosociální síť
internetové poradenství
sponzoři a donátoři
zřizovatel